احزاب مودرات و سوسیال دموکرات نمی‌خواهند در امور سیاست مهاجرتی با هم مذاکره کنند، کارزار "بی‌ناموسی"، وضعیت جدی باندهای بزهکار

2:36 min
رویدادهای روز را در اینجا بشنوید