کارگران خارجی باید مالیات بدهند، اهدای مدال افتخار از سوی پادشاه به سعید حمودی، استقبال از سفرهای تابستانی، اپلیکیشن ترجمه برای خدمات درمانی

2:37 min
خلاصه رویدادها از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن