کمبودهای جدی در مکاتب، درخواست برای واکنش سویدن به شرایط حقوق بشری ایران، اعلامیه مهاجرین افغان در رابطه با روند صلح در افغانستان

2:49 min
خلاصه اخبار را در اینجا بشنوید