افرایش تلاش به خودکشی در کشور، انجام واکسین کرونا، فشار کار در بخش درمان و بی توجهی وزیر به پیشنهاد دولت

2:37 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن