بی توجهی نخست وزیر به توصیه اداره صحت عامه، گفتوگو با یک استاد ویروس شناسی، گم شدن بسته گران بها توسط پست نورد و شلیک به سه مرد در تنستا

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن