جشنواره ادبی اکرم عثمان، چه ماسکی بهتر است، سفر به جزایر قناری بانی برکناری از و واکنش سیاستمداران سویدنی به حمله طرفداران ترامپ به کنگره ا

2:38 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن