رد پیشنهادات تسهیل قانون جیمناسیت توسط احزاب، نظر ادیان در مورد پرده بکارت، باطل شدن گواهی آموزش شش معلم، افزایش نرخ بیکاری درازمدت

2:18 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن