ثبت‌نام برای واکسیناسیون از طریق تلفون برای سالمندان، افزایش بی‌سابقه فروش مغازه الکل در سال گذشته، کار از خانه ادامه خواهدیافت

2:50 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن