مدال نقره مسابقات جهانی اسکی دوگانه به سویدن رسید، دست ندادن برابر با استخدام نشدن، استرس بیش از حد در میان کارمندان امور رفاهی

2:44 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن