میزان مرگ در سال گذشته اعلام شد؛ شیوع ویروس جهش یافته کرونا در وسترایوتلند؛ محاکمه مردی به ظن جاسوسی به روسیه و انتقاد از صندوق بیمه اجتماعی

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن