Mánáidrádio: Randiga sagor 1 boelhke: Nalle jïjtje maahta/Nalle kan själv

7:54 min
Nalle Karlsson lea njieljien jaepien båeries jïh aehtjebe jeahta gaajhkem edtja jïjtje darjodh. Vaejvies bæjngoldsvaarjoeh tsaekedh jïh åvteskuvlese vaedtsedh jalhts gåhkese dahkoe. “Datne stoere daelie” aehtjie jeahta, “onne” Nalle jeahta.

Nalle Karlsson är fyra år och allt ska han göra själv, säger pappa.  Ta på sig krånglig overall och promenera till förskolan fast det är långt. ” Du är stor nu” säger pappa, ”liten” säger Nalle.

Baakoeh boelhkese- Ord till avsnittet: 

  • Stor - Stoere
  • Liten - Onne
  • Borsta tänder - Baenieh skubpedh
  • Förskola - Åvteskuvle
  • Overall - Bæjngoldsvaarjoeh

Randiga sagor leah gööktegïeleldh soptsesh maanide golme jaepijste jïh dej geerve almetjidie. Soptsesh dovne dejtie giejtie naakenem dejstie vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide guarkoeh jïh dejtie giejtie barre svïenskegïelem guarkoeh. Sjiehtieh ektesne goltelidh, saaht gïelemaahtoe, jïh fïerhten boelhkese åenehks baakoelæstoe gååvnese.

Dorjehtæjja: Tanja Nordfjäll

Musihke: Micaela Gustafsson

Laavlome: Tanja Nordfjäll ja Micaela Gustafsson

Produseente: Linda Marakatt

Teekste:  Camilla Blomqvist ja Linda Belanner

Jarkoestimmie: Sig-Britt Persson

Guvvieh: Lotta Geffenblad

Teknihke & minngemes mix: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska. Dom passar bra att lyssna på tillsammans, oavsett språkkunskap, och till varje avsnitt finns en kort ordlista.

Musik som spelats i avsnittet