Mánáidrádio: Randiga sagor 2 boelhke: Nalle jïh aahkan voelph/Nalle och farmorstantkompisar

7:35 min
Daan biejjien jïh jirreden Nalle jïjtje aahkan luvnie, dah guaktah edtjijægan saavnesne laavkodh jïh satne dan guhkiem daam eejehtimmiem vuarteme. Men dastegh jis guhth dahkoe båetieh – aahkan dah voelph.

Idag och imorgon är Nalle själv hos farmor, de ska basta och han har längtat efter den här semestern. Men plötsligt kommer någon dit- farmors tantkompisar.

Baakoeh boelhkese- Ord till avsnittet:

Farmor - Aahka

Bastu – Saavna

Varmt – Baahkes (attr. baahke)

Kompis - Voelpe

Gå ut – Olkese vaedtsedh

Randiga sagor leah gööktegïeleldh soptsesh maanide golme jaepijste jïh dej geerve almetjidie. Soptsesh dovne dejtie giejtie naakenem dejstie vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide guarkoeh jïh dejtie giejtie barre svïenskegïelem guarkoeh. Sjiehtieh ektesne goltelidh, saaht gïelemaahtoe, jïh fïerhten boelhkese åenehks baakoelæstoe gååvnese.

Dorjehtæjja: Tanja Nordfjäll

Musihke: Micaela Gustafsson

Laavlome: Tanja Nordfjäll ja Micaela Gustafsson

Produseente: Linda Marakatt

Teekste:  Camilla Blomqvist ja Linda Belanner

Jarkoestimmie: Sig-Britt Persson

Guvvieh: Lotta Geffenblad

Teknihke & minngemes mix: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska. Dom passar bra att lyssna på tillsammans, oavsett språkkunskap, och till varje avsnitt finns en kort ordlista.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.50
  Digiffects Sound Effects Library - Group of Children Playing and Laughing Indoors
  Album: Children
  Bolag: Hot Ideas 2016
 • 06.57
  Ima Mánázat - Garas Ja Hearki
  Kompositör: Miro Kristian Mantere
  Bolag: Dat