Mánáidrádio: Randiga sagor 3 boelhke: Nalle jïh tjaetsieleabpide/Nalle och vattenpölarna

6:35 min
Obre? Nalle eahtsa gosse obre! Dam ij Nallen aehtjie lyjhkh.

Regnar det? Nalle älskar när det regnar! Det gör inte Nalles pappa.

Baakoeh boelhkese- Ord till avsnittet:

 • Regn - Ebrie
 • Pappa - Aehtjie
 • Hoppa - Njulhtjedh
 • Skratta - Föörhkedidh
 • Gummistövlar - Steeblegh

Randiga sagor leah gööktegïeleldh soptsesh maanide golme jaepijste jïh dej geerve almetjidie. Soptsesh dovne dejtie giejtie naakenem dejstie vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide guarkoeh jïh dejtie giejtie barre svïenskegïelem guarkoeh. Sjiehtieh ektesne goltelidh, saaht gïelemaahtoe, jïh fïerhten boelhkese åenehks baakoelæstoe gååvnese.

Dorjehtæjja: Tanja Nordfjäll

Musihke: Micaela Gustafsson

Laavlome: Tanja Nordfjäll ja Micaela Gustafsson

Produseente: Linda Marakatt

Teekste:  Camilla Blomqvist ja Linda Belanner

Jarkoestimmie: Sig-Britt Persson

Guvvieh: Lotta Geffenblad

Teknihke & minngemes mix: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska. Dom passar bra att lyssna på tillsammans, oavsett språkkunskap, och till varje avsnitt finns en kort ordlista.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.50
  Digiffects Sound Effects Library - Group of Children Playing and Laughing Indoors
  Album: Children
  Bolag: Hot Ideas 2016
 • 06.56
  Ole Kemény - Tángo
  Kompositör: Ole Kemény