Mánáidrádio: Randiga sagor 4 boelhke: Ij Nalle plisterdh!/ Nalle visslar inte!

6:41 min
Nalle sæjhta gaajhkem maehtedh, men plisterdidh dam ij maehtieh. Voejhkele jïh böörenjasta, men ij akte gænnah ohtje plisterdimmie govloe.

Nalle vill kunna allt, men vissla det kan han inte. Han tränar, provar och försöker, men inte kommer det ens en liten vissling.

Baakoeh boelhkese- Ord till avsnittet:

 • Vissla - Plisterdidh
 • Träna – Voejhkelidh, böörenjestedh
 • Lyssna – Goltelidh
 • Clementin - Clementijne
 • Skriva - Tjaeledh

Randiga sagor leah gööktegïeleldh soptsesh maanide golme jaepijste jïh dej geerve almetjidie. Soptsesh dovne dejtie giejtie naakenem dejstie vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide guarkoeh jïh dejtie giejtie barre svïenskegïelem guarkoeh. Sjiehtieh ektesne goltelidh, saaht gïelemaahtoe, jïh fïerhten boelhkese åenehks baakoelæstoe gååvnese.

Dorjehtæjja: Tanja Nordfjäll

Musihke: Micaela Gustafsson

Laavlome: Tanja Nordfjäll ja Micaela Gustafsson

Produseente: Linda Marakatt

Teekste:  Camilla Blomqvist ja Linda Belanner

Jarkoestimmie: Sig-Britt Persson

Guvvieh: Lotta Geffenblad

Teknihke & minngemes mix: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska. Dom passar bra att lyssna på tillsammans, oavsett språkkunskap, och till varje avsnitt finns en kort ordlista.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.56
  Lavra Länsman - Mahtu Guobbaris
  Kompositör: Miro Montere
  Bolag: Dat