Mánáidrádio: Randiga sagor 5 boelhke: Nallen tåarne/Nalles torn

6:39 min
Nalle jolle tåarnh eahtsa. Onne-åabpa aaj jolle tåarnh eahtsa. Jïh aaj jolle tåarnh eahtsa mah gehtjieh.

Nalle älskar höga torn. Lillasyster älskar också höga torn. Och hon älskar höga torn som ramlar.

Baakoeh boelhkese- Ord till avsnittet:

 • Klossar – Skaavhtegh
 • Lillasyster – Onne-åabpa
 • Bygga - Bigkedh
 • Gråta - Tjearodh
 • Ramla – Gahtjedh

Randiga sagor leah gööktegïeleldh soptsesh maanide golme jaepijste jïh dej geerve almetjidie. Soptsesh dovne dejtie giejtie naakenem dejstie vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide guarkoeh jïh dejtie giejtie barre svïenskegïelem guarkoeh. Sjiehtieh ektesne goltelidh, saaht gïelemaahtoe, jïh fïerhten boelhkese åenehks baakoelæstoe gååvnese.

Dorjehtæjja: Tanja Nordfjäll

Musihke: Micaela Gustafsson

Laavlome: Tanja Nordfjäll ja Micaela Gustafsson

Produseente: Linda Marakatt

Teekste:  Camilla Blomqvist ja Linda Belanner

Jarkoestimmie: Sig-Britt Persson

Guvvieh: Lotta Geffenblad

Teknihke & minngemes mix: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska. Dom passar bra att lyssna på tillsammans, oavsett språkkunskap, och till varje avsnitt finns en kort ordlista.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.50
  Notre Dame - Hitmusic for hitmen
  Album: Demi Monde Bizarros
  Bolag: Osmose Productions
 • 06.54
  Sound Ideas - 10 Month Old Baby Crying
  Album: Babies Sound Effects
  Bolag: Hot Ideas 2014
 • 06.56
  Ole Kemény - Eallu
  Kompositör: Ole Kemény