Mánáidrádio: Randiga sagor 6 boelhke: Nalle voejedimmessavkesne/Nalle i simhallen

7:30 min
Nallen leah orre voejedimmiemåvhkah jïh daanbien edtja dehtie bassengen raedteste njulhtjedh. Men desnie dan jeenjh tjaetsie, jïh jueskie.

Nalle har nya badbyxor och idag ska han hoppa från kanten. Men det är väldigt mycket vatten i bassängen, och väldigt kallt.

Baakoeh boelhkese- Ord till avsnittet: 

 • Simhall - Voejedimmiesavka
 • Bada - Laavkodh
 • Vatten – Tjaetsie
 • Duscha – Bïssedidh
 • Åka rutschkana – Tjaetsierïennesne maerhviestidh

Randiga sagor leah gööktegïeleldh soptsesh maanide golme jaepijste jïh dej geerve almetjidie. Soptsesh dovne dejtie giejtie naakenem dejstie vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide guarkoeh jïh dejtie giejtie barre svïenskegïelem guarkoeh. Sjiehtieh ektesne goltelidh, saaht gïelemaahtoe, jïh fïerhten boelhkese åenehks baakoelæstoe gååvnese.

Dorjehtæjja: Tanja Nordfjäll

Musihke: Micaela Gustafsson

Laavlome: Tanja Nordfjäll ja Micaela Gustafsson

Produseente: Linda Marakatt

Teekste:  Camilla Blomqvist ja Linda Belanner

Jarkoestimmie: Sig-Britt Persson

Guvvieh: Lotta Geffenblad

Teknihke & minngemes mix: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska. Dom passar bra att lyssna på tillsammans, oavsett språkkunskap, och till varje avsnitt finns en kort ordlista.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.50
  Digiffects Sound Effects Library - Group of Children Playing and Laughing Indoors
  Album: Children
  Bolag: Hot Ideas 2016
 • 06.55
  Sound Ideas - Public Swimming Pool Environment Indoors 3
  Album: Swimming & Diving Sound Effects
  Bolag: Hot Ideas 2014
 • 06.57
  Annel Nieiddat - Bonkit Go Johtit
  Album: Skeaikit
  Kompositör: Tuuni Länsman
  Bolag: Mipu Music