Mánáidrádio: Randiga sagor 7 boelhke: Nallen sygkele/Nalles cykel

8:16 min
Nallen sygkele spaajhte jåhta jïh Nalle bïjre jarkan sygkelde, dam veellem bïjre. ”Aellieh naan jeatjh lahkan sygkeldh” aehtjebe jeahta, men Nallen kraanna lea akte gïemhpes bïjre aahka gie tjastem provhkoe bööredh.

Nalles cykel är jättesnabb och Nalle cyklar runt, runt på gården. ” Inte cykla någon annanstans” säger pappa, men granne med Nalle bor det en snäll tant som brukar bjuda på glass.

Baakoeh boelhkese- Ord till avsnittet: 

 • Cykel - Sygkele
 • Snäll - Gïemhpe (attr. gïemhpes)
 • Arg – Måarehke (attr. måarehks)
 • Glass - Tjaste
 • Sjö - Jaevrie

Randiga sagor leah gööktegïeleldh soptsesh maanide golme jaepijste jïh dej geerve almetjidie. Soptsesh dovne dejtie giejtie naakenem dejstie vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide guarkoeh jïh dejtie giejtie barre svïenskegïelem guarkoeh. Sjiehtieh ektesne goltelidh, saaht gïelemaahtoe, jïh fïerhten boelhkese åenehks baakoelæstoe gååvnese.

Dorjehtæjja: Tanja Nordfjäll

Musihke: Micaela Gustafsson

Laavlome: Tanja Nordfjäll ja Micaela Gustafsson

Produseente: Linda Marakatt

Teekste:  Camilla Blomqvist ja Linda Belanner

Jarkoestimmie: Sig-Britt Persson

Guvvieh: Lotta Geffenblad

Teknihke & minngemes mix: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska. Dom passar bra att lyssna på tillsammans, oavsett språkkunskap, och till varje avsnitt finns en kort ordlista.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.58
  Lizmari Labba, Ann-Katrin Marainen, Evelina Nutti - Idedis Arrat
  Album: Gehppes Matkki Savan Dutnje
  Kompositör: Trad Från Skottland
  Bolag: Dat