Mánáidrádio: Randiga sagor 8 Boelhke: Nalle tjaajene/8 Nalle går vilse

8:18 min
Nalle veanhta skåajje dan stoere jïh isvelihke. Aehtjebem tjarke fuahteste steerie, men dastegh maam joem vuepteste – tsååbpem burhviej nelnie!

Nalle tycker att skogen är stor och lite läskig. Han håller pappa hårt i tassen, men plötsligt får han syn på något- en groda på mossan!

Baakoeh boelhkese- Ord till avsnittet: 

 • Skog - Skåajje
 • Fåglar - Ledtieh
 • Groda - Tsååbpe
 • Fika - Svarkedh
 • Älg - Sarve

Randiga sagor leah gööktegïeleldh soptsesh maanide golme jaepijste jïh dej geerve almetjidie. Soptsesh dovne dejtie giejtie naakenem dejstie vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide guarkoeh jïh dejtie giejtie barre svïenskegïelem guarkoeh. Sjiehtieh ektesne goltelidh, saaht gïelemaahtoe, jïh fïerhten boelhkese åenehks baakoelæstoe gååvnese.

Dorjehtæjja: Tanja Nordfjäll

Musihke: Micaela Gustafsson

Laavlome: Tanja Nordfjäll ja Micaela Gustafsson

Produseente: Linda Marakatt

Teekste:  Camilla Blomqvist ja Linda Belanner

Jarkoestimmie: Sig-Britt Persson

Guvvieh: Lotta Geffenblad

Teknihke & minngemes mix: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska. Dom passar bra att lyssna på tillsammans, oavsett språkkunskap, och till varje avsnitt finns en kort ordlista.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.58
  Mret Áile Gaup Beaska - Áhku Bánnogáhkut
  Album: Ahku Bannogahkut
  Kompositör: Miro Mantere
  Bolag: Dat