بررسی عملکرد دولت در جریان پاندمی؛ انتقاد و استقبال از قانون جدید مهاجرت؛ انتقاد از اداره مهاجرت برای بررسی میزان عقیده افراد و اخبار دیگر

2:32 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن