رشد اقتصادی سویدن، دادگاه تقلب در ارائه خدمات برای توانخواهان در یوتبوری، کمک‌های توسعه‌ای سویدن به افغانستان

2:35 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن