زلاتن در خطرمحرومیت، معرفی بودجه بهاری، حمایت سویدن از خبرنگاران در افغانستان

2:59 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن