استفاده از واکسین اسپوتنیک، خروج نیروهای امریکایی از أفغانستان و چگونگی ادامه همکاری سویدن، دیدار افراد واکسین شده با دیگران در فضای بسته

2:55 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن