انتقاد از قانون جدید امور مهاجرت؛ برگزاری بزرگترین دادگاه تجاوز به کودکان؛ شیوع ویروسی با جهش دوگانه در اروپا و نگرانی از واکسین استرازنکا

2:33 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن