آمار مرگ و میر براثر کرونا؛ ادامه توقف واکسین جانسون؛ تشکیل گروه بحران برای مبارزه با خشونت مردان در برابر زنان و اخبار دیگر

2:35 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن