ویروس جهش‌یافته دوگانه هندی در سویدن، جشنواره ادبی اکرم عتمان، اعتبار اندک مدارک افغانستان، مراقبت از سالمندان سالم و بیمار زیر یک سقف

2:53 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن