Dilo Janush

9:43 min
Janush beshel mindik khere thaj khelel pe gejmura, feri jekh djes djal vov te sitchiol godji khatar maj phure rom. Jekh paramichia khaj sikavel diferentne situatsi khaj si dragicne thaj vi komicne.

Adam Parno Szoppe ginavel po Lovari.