برنامه واکسیناسیون به تاخیر افتاد، خارجی‌تباران کمتر واکسین می‌زنند، کاهش درآمد زنان باردار در زمان پاندمی

2:57 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن