محدودیتها تا آخر ماه جاری ادامه خواهد داشت، عیدفطر و درهای بسته مساجد، سویدن واردات واکسین آسترا زنکا را متوقف می کند و چند خبر دیگر

2:29 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن