Franto Shavo

6:33 min
Jekh paramichia khaj sikavel sar shaj te avel ande romani kultura thaj tradicia. Franto Shavo jekh harano, godjaver shavo khaj si vi bendzalo.

Jekh paramichia po Vlahitsko dialekto khaj o Janush Panchenko kerdas.
Muzika ande kadi paramichia si kerdi khatar e pindjarde romane artistura
Vadim Kolpakov, Sasha Kolpakov thaj Oleg Timofeev.