چراغ سبز اتحادیه اروپابه واکسین کودکان؛ مخالفت احزاب با تسهیل قانون جمناسیت؛ امکان انتقال ویروس از سوی افرادی که واکسین شده اند و اخبار دیگر

3:13 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن