پیشنهاد: افرادی که دو دوز واکسین دریافت کرده‌اند آزادانه سفر کنند؛ امریکا از مقامات سویدنی جاسوسی کرده و کمبود مترجم در بخش بهداشت و درمان

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن