اعلام نتایج بررسی ویژه مسکن در باره اجاره‌های؛ خشونت ناموسی در برابر پسران؛ جشن فراغت و اقامت دائم و هفته سیاستمداران یروا و بازارکار

2:34 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن