کاهش جرائم نزد جوانان، معرفی تغییرات در قانون محافظت از استخدام کاری، افزایش نیاز به یادگیری شنا در فضای باز

2:58 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن