دستگیری ۱۵۵ نفر در سویدن با همکاری پُلیس یوروپول، انتقاد از اداره مهاجرت، پایان هفته سیاستمدران در یاروا

2:58 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن