Öppna terapirummet för forskning

20 min
Det är tid att vi får mera insyn i vad som händer i terapirummet. Det menar Rolf Holmqvist, professor i klinisk psykologi, som driver test med att låta patienter bedöma i enkäter hur man upplevt kontakten med terapeuten och hur man mår psykiskt. Uppföljningen ska ske terapitimme för terapitimme.

Omkring 2000 patienter inom psykiatrin och primärvården på olika håll i Sverige har hittills fått vara i de försök som psykoterapiforskarna vid Linköpings universitet bedriver. Metoden går ut på att patienten får svara på frågor i enkäter både före och efter terapitimmen.

Före mötet med terapeuten får patienten ta ställning till olika påståenden, ex: jag har känt mig spänd, ängslig och nervös, hur ofta man känner sig så. Och efter mötet: Min behandlare och jag har respekt för varandra och man anger på en sjugradig skala från aldrig till alltid. Svaren på frågorna bearbetas statistiskt på många sätt, men framför blir det ett kvitto på hur terapin utvecklas för den enskilda patienten och kan vara till god hjälp för behandlingsteamet.

En diskussion med den enskilda terapeuten kan komma igång, och insatserna kan jämföras med riktlinjerna för den terapi som bedrivs, vare sig det handlar om kognitiv beteendeterapi KBT, psykodynamiskt inriktad terapi, stödterapi eller någon annan form av terapi.

Under de preliminära försöken distribuerades enkäter i pappersform, men på sikt är tanken att använda dator eller mobilapp för att samla in data. När man samlat in data kan det bli underlag för jämförelser i terapiframgång över hela landet. Det behövs ett nationell utvärderingssystem för psykoterapi för att hålla koll på om de psykoterapier som bedrivs bygger på vetenskaplig grund, menar psykoterapiforskaren.