Krisens ordlista från A till Ö

19 min
Det är fyra år sedan de första tecknen på en finanskrasch kom, som skulle sänka hela världsekonomin. Sen dess har vi fått lära oss nya ord, nya begrepp och nya namn. Allt från trippel A till brandväggar och sixpack. Hur ser krisens ordlista ut och vad betyder det för vårt språk i dag? Medverkande är Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen och Johanna Rickne, ekonomforskare vid Institutet för näringslivsforskning, Ifn.

Krisens ordlista

A

AAA, trippel A, högsta betyget för kreditvärdighet

B

Bailout, rädda, gå i borgen för.

Bubbla, t ex fastighetsbubba, där för högt värderade fastigheter riskerar att falla i värde.

Bankunion, ett närmare samarbete mellan europpas banker i form av t ex en gemensam insättningsgaranti och finansinspektion.

BNP, värdet av ett lands produktion av varor och tjänster under ett år.

BRICS, Brasilien, Ryssland, Indien, China, Sydafrika, stora länder vars ekonomier växer.

C

CDO, Collateralized Debt Obligations, en finansiell "produkt" man kan köpa och sälja består av allt från huslån till obliagtioner av olika slag,

CDS, Credit Default Swaps, försäkringar som ska skydda investerare vid tex statsbankrutt.

D

Dubbeldip, ekonomin faller två gånger i rad.

Dr Doom, Nouriel Roubini, en av de sk domedagsekonomerna som dömer ut krispolitiken.

Drachmer, den tidigare grekiska valutan

E

Euroobligationer, banker och andra investerare köper obligationer av stater ( statsobligationer) och får ränta på pengarna. I det här fallet ger alla euroläder ut gemensamma obligationer.

F

Firewall, en brandvägg som är euroländernas sammanlagda lånekapacitet i räddningsfonder på hundratals miljarder euro, med syftet att förhindra spridning av att tex Gerkland går i statsbankrutt.

G

Grexit, när/om Grekland lämnar valutasamarbetet.

H

Hedgefonder, fonder med friare placeringsregler som ska skydda mot alla typer av nedgång.

I

IMF, Internationella valutafonder, en internationellt organisation som övervakar de 187 medlemsländernas ekonomier. På basis av övervakningen utfärdar IMF råd och rekommendationer om den ekonomiska politiken och om finansiella reformer, med syftet att förebygga finansiella kriser. När sådana ändå inträffar, är IMF:s roll att dels ge råd om hur ekonomin ska förbättras, dels kunna ge villkorat finansiellt stöd.

J

Junkbonds, skräpobligationer som ger hög ränta, men där risken är stor eftersom utgivaren har låg kreditvärdighet.

JP Morgan, amerikansk investmentbank som hamnat i akut knipa under våren efter anklagelser om spekulationaffärer.

K

Kreditvärderingsinstitut, bedömer hur säkert eller osäkert det är att låna till stat,kommun, landsting eller företag.

John Maynard Keynes, brittisk ekonom som under mellankrigstiden förordade en aktiv finanspolitik med stimulansåtgärder för att få ner arbetslösheten.

Paul Krugman, amerikansk ekonom och nobelpristagare 2008, som delvis går i Keynes fotspår.

L

Lender of last resort, den som ger lån när ingen annan vill/kan göra det, vanligen centralbanken.

Lehman Brothers, amerikanska investmentbanken som gick omkull hösten 2008.

Christine Lagarde, fransk f d finansminister som blev chef för IMF 2011

M

Angela Merkel, Tysklands förbundskanalser, Mario Monti, Italiens premiärminister och Mario Draghi, chef för ECB, den europeiska centralbanken.

Bernard Madoff, amerikansk finansman, som fick ett 150-årigt fängelsestraff 2009 för bedrägeri och peningtvätt.

N

Nödlån, samlingsbegrepp för alla de olika former med lån från IMF och euroländerna till krisländerna inom euroområdet de senaste två åren.

O

Occypy Wall Street, proteströrelse i finanskrisens spår.

P

PIGS, samlingsnamn för Europas krisländer; Portugal, Irland,Grekland och Spanien.

Q

Quantitative easing, en penningpolitik från centralbanker i syfta att öka mängden av pengar, man " trycker nya pengar" .

R

Räntesnurra, interna lån inom ett företag i syfte att sänka skatten.

Recession, lågkonjunktur med en negativ tillväxt under två kvartal i rad.

S

Sixpack, sex olika lagförslag för att förstärka den ekonomiska styrningen av alla länder inom EU.

Subprime, billiga amerikanska bolån.

Stresstest, den europeiska bankmyndigheten mäter hur stor del av det egna kapitalet i en bank som är utsatt för risk.

Syntagmatorget i Aten, platsen för demonstrationer det senaste året.

Statsbankrutt eller statskonkurs är när en stat helt eller delvis ställer in betalningen av sin statsskuld

T

Trojkan, IMF, Europeiska centralbanken ECB och länderna inom valutaunionen.

"Tioåring" statsobligation som löper på tio år. Ju lägre ränta ju högre förtroende för det land som ger ut obligationen.

U

U som i bankunion, valutaunion eller underfinansiering.

UBS, schwezisk bank som tvingades att bryta mot banksekreterssen i början av finanskrisen.

V

Volatil, rörlig, flyktig, instabil. Används i börssammanhang där hög volatilitet betyder snabba och stora svängningar i kursen.

X

Exitstrategier, tidtabell inom EU för att minska budgetunderskottet till under 3 procent av BNP till 2013.

Y

Youngmen, kinesiska bilföretaget som ville köpa Saab.

Å

Åtstramningspolitik, besparingar för att få bukt med statsfinanser.

Ä

Ängslighet, investerares känsloliv de senaste åren.

Ö

Överstatlighet, diskussion om ökat gemensamt ekonomiskt ansvarstagande inom EU.