Kor räddar ängsmark i Roslagen

20 min
En stor del av Sveriges ängs- och hagmarker har försvunnit eller försämrats under de senaste tio åren. Det hör ihop med att en stor del av nötboskapen har försvunnit. I Roslagen försöker lantbrukare bryta trenden genom att släppa ut sina djur i naturbetesmarkerna igen.

Jordbruksverkets stickprovsinventering visar en stor nedgång i ängsmarker. För att komma till rätta med problemet har den ideella Upplandsstiftelsen drivit projekten Roslagshagar i det småbrutna jordbrukslandskapet samt projektet Mälarhagar i slättbygden.

Genom att undanröja en rad flaskhalsar som omoderna byggnader, dåliga stängsel eller transportvagnar för att skjutsa djuren till betena har de stoppat den negativa utvecklingen. Nu används naturbeten i stället för odlade, gödslade vallar på åkermark.

I dagens program medverkar Jan-Olov Björklund från Upplandsstiftelsen. Han går i en av hagarna som tidigare var helt igenvuxen.
- Vi släppte på djur direkt efter röjningen och det kom upp mängder av nunneört och gullviva, säger han.

Tommy Lennartsson från Upplandsstiftelsen berättar att gullvivan är ett kulturarv som visar att markerna inte slagits eller betats förrän de hunnit blomma och sätta frö. Det betyder att sent betespåsläpp på sådana marker kan gynna floran.
Bristen på betesdjur är allra störst i östra delarna av Sverige. I Sörmland får Länsstyrelsens naturvårdare Hans Sandberg skjutsa djuren flera mil för att klara skötseln av naturreservaten.

Vi möter också lantbrukaren Lena Davidsson som blivit naturvårdsentreprenör och botanisten Hans Rydberg som räknade backsippor före och efter en naturvårdsbränning.