Fiskarnas ljudliga värld

19 min
Bullerproblem under vattnet är ett växande problem, som både myndigheter och allt fler forskare fått upp ögonen för. Frågan är hur allt buller från till exempel fartyg påverkar djur i hav och sjöar.

Många fiskarter kan alstra ljud som används under parning eller för att skrämma bort fiender. Fiskar hör också mycket bra, och de med simblåsa kan höra två olika former av ljud, dels ljudtryck som är desamma som vi hör, men de hör också så kallade partikelljud vilket är värdefullt i den mörka miljö som fiskar oftast lever.

De senaste åren har frågan om hur buller under vattnet påverkar djur uppmärksammats allt mer. Havs- och vattenmyndigheten har till exempel lagt en hel del forskningspengar på att ta reda på hur höga ljudnivåerna är i Östersjön och Västerhavet. Forskning pågår också om hur djur påverkas av buller från fartyg och konstruktion av vindkraftverk till havs.

Hur marina däggdjur, som valar och sälar påverkas, vet forskarna ganska väl. Däremot vet man mindre om fisk. Att fiskar kan höra under vattnet känner nog de flesta till, men att de också frambringar egna läten är mer okänt.

I dagens Vetandets värld får vi följa med under ytan och höra hur några av våra vanligaste fiskar låter, och även få reda på hur deras hörsel fungerar.

I programmet medverkar Mathias Andersson, marinbiolog och bioakustiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Torskljuden i programmet är inspelade av Dr Jarle Tryti Nordeide universitetet i Nordland, Norge. Knorrhane, simpa och kolja av Rodney Coates vid Seiche Measurements Limited, Storbritannien och ålen spelades in av Sture Palmér i Svartån, Sverige.