Vilda Berlin och fjärde naturen

20 min
Storstaden med all sten och betong har länge betraktas som naturens slutpunkt, en naturfientlig miljö. Men det här stämmer inte. Många djur och växter trivs i våra storstäder. Där finns en stor variation av oilka biotoper, rikligt med föda och skydd som gör staden attraktiv. Här finns inga jägare, och djuren lär sig snabbt att människan inte är deras fiende utan snarare deras vän. Dagens Vetandets värld handlar om växt- och djurlivet i storstaden Berlin.

I Berlin gör vildsvinen då och då besök i centrum av staden, men där finns också många andra djur och växter. Man har uppskattat att det i Berlin finns representanter för omkring 60 procent av alla Tyskland växter och djur, eller 20 000 olika djur- och växtarter.

Här skapas också en helt ny natur. Vi besöker ett reservat på gammal industrimark som ekologen Ingo Kowarik kallar den fjärde naturen, den nya vildmarken.

I programmet hör vi också Derk Ehlert, som är expert på vilda djur i Berlin.