Foto: Montage

Erotiska noveller

Vill du skicka in en erotisk novell? Maila den till liggamedp3@sverigesradio.se

Genom att du skickar in din novell intygar du att du har upphovsrätten till den samt att Sveriges Radio får använda den i sin verksamhet, bl.a. genom att publicera den här på hemsidan eller låta någon läsa in den. Sveriges Radio bestämmer vilka noveller som ska användas och har rätt att göra ändringar i novellen av publicistiska eller andra skäl. Du får självklart lov att vara anonym. Vill du att novellen ska bli inläst och sänd i radio är det bra om den inte överstiger 2 A4-sidor (Times New Roman strl 12.)