Lantbruksuniversitetet och utsläppen

Ämnen som kan leda till övergödning och syrebrist släpps ut från Sveriges Lantbruksuniversitets slakteri i Uppsala. P4 Upplands granskning visar att reningsverket vid slakteriet sedan starten hösten 2011 gång på gång brutit mot sitt miljötillstånd och släppt ut dåligt renat vatten som hamnat i ett Natura 2000-område med skyddsvärda fiskarter.