K-märkt ridskola får rivas

Kulturminnesmärkta Swartlings ridskola vid Stadion får rivas. Länsstyrelsen beslöt i dag att upphäva byggnadsminnesförklaringen av ridskolan på Valhallavägen i centrala Stockholm

Tanken är att Kungliga musikhögskolan ska få nya lokaler på platsen. Det är mycket ovanligt att en byggnadsminnesförklaring upphävs till förmån för markexploatering. Det har bara skett en gång tidigare. Då gällde det Tomteboda stationshus.

Enligt Länsstyrelsen så väger det allmänna intresset tyngre än byggnadernas kulturhistoriska värde.

Enligt Länstyrelsen så är upphävandet av byggnadsminnet villkorat och gäller bara under förutsättning att en ny detaljplan med syfte att möjliggöra Musikhögskolans etablering inom fastigheten vinner laga kraft.