Höga halter av cancerframkallande ämnen i asfalt

Stockholm, Göteborg och Malmö återanvänder asfalt med tre gånger för hög halt av cancerframkallande ämnen, uppger tidningen Miljö-Aktuellt.
Det gäller de cancerframkallande ämnena PAH, som finns i den stenkolstjära som tidigare användes som bindemedel i asfalt. Naturvårdsverket har satt högsta tillåtna halt av PAH i asfalt till 300 ppm, men de tre storstäderna använder i stället 1000 ppm som gräns. Enligt Jan Christiansson på Naturvårdsverket innebär det att de tre storstäderna bryter mot avfallsförordningen.