Krav på skatteutjämningsutredning

Moderaterna Chris Heister och Kristina Axén Olin vill att Länsstyrelsen ska utreda vad det nya skatteutjämningssystem som föreslagits får för effekter i Stockholmsregionen.
De två anser att länsstyrelsen snarast bör utreda hur systemet påverkar och kommer att påverka tillväxten i området. Det nya skatteutjämningsförslaget innebär att landstinget och flera kommuner i Stockholms län även i fortsättningen betalar pengar till mer penningsvaga kommuner.