Åtgärder mot luftföroreningar tar tid

Idag presenterades ett nytt åtgärdsprogram för att minska luftföroreningarna i Stockholms län. Men trots det komme rlänet inte att klara EU:s strängare gränsvärdena som börjar gälla 2005, konstaterar Länsstyrelsen.
Gränsvärdena gäller hälsofarliga partiklar i luften. Länsstyrelsen tror att gränsvärdena kan vara uppnådda inom några år, om åtgärdsprogrammet följs.

Programmets mål är att halvera användningen av dubbdäck eftersom det slitaget står för en stor andel av partiklarna i luften.

Länsstyrelsens förslag till åtgärder överlämnades idag till regeringen.