Nacka

Brister i stöd till våldsutsatta kvinnor

Misshandlade kvinnor i Nacka riskerar att inte få den hjälp de har rätt till. Socialstyrelsen påpekar flera brister i Nacka kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Bland annat fann Socialstyrelsen brister i det långsiktiga stödet till kvinnor som utsatts för våld, och i hur socialtjänsten bedömer barns behov av skydd och stöd. Nacka kommun måste nu rätta till bristerna.

 Granskningen gjordes inom ramen för ett uppdrag från regeringen. Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som sett våld i hemmet, undersöks i 60 slumpvis valda kommuner.