Kustbevakningen får bättre beredskap för oljeolyckor

Kustbevakningen kommer att bygga två nya, stora fartyg för hjälpinsatser. Anledningen är att riskerna för oljeutsläpp bedöms ha ökat i samband med oljetransporter på Östersjön.

I dag passerar 100 000 tonnare i känsliga farvatten - och ryska hamnar byggs ut för att ta ännu större fartyg.

De större oljefartygen innebär enligt Tomas Fagö, chef för Kustbevakningens räddningstjänst i Sverige, en ökad risk:

-Utvecklingen på ryska sidan med ökande export har gjort att man väljer väldigt stora fartyg. En olycka med så stora fartyg kan man inte möta när oljan har kommit ut på havet, utan där måste man jobba förebyggande genom säkrare sjötransporter över huvud taget, men också att vara beredd att agera på ett tidigt stadium om ett fartyg har få en incident.

De nya större fartygen kommer att kunna nödbogsera och bistå vid brandsläckning, och oljeupptagningsförmågan vill Kustbevakningen utöka.

Skicket och säkerheten ombord på oljetankers i Östersjön har under flera år ifrågasatts. Även om säkerhetstänkandet gått framåt finns fortfarande stora fartyg med bristfällig standard.

Det har även inträffat olyckor; fartyg som hämtat olja i ryska östersjöhamnar har förlist på väg till sin slutdestination.

-Fartygen vid de två stora olyckorna vid Spaniens och Frankrikes kuster för några år sedan, hade båda lastat sin olja vid Östersjön, säger Tomas Fagö.

De nya, 70 till 80 meter långa Kustbevakningsfartygen kommer att ha kapacitet för att bogsera oljetankers upp till 150 000 ton i hårt väder.

För att finnas nära farlederna så kommer båtarna att användas vid patrullering när det inte sätts in vid räddningsoperationer.

Fartygen som påminner om högsjöbogserare kommer även att innebära en avsevärd kapacitetsökning vid oljebekämpning

-Om det rör sig om volymer på 10-30 tusen ton, så har vi inte den kapaciteten nu, och den vill vi bättra på genom att skaffa ett antal större fartyg, sger Tomas Fagö till Radio Stockholm.