Staden får rätt om Nobel Center

Det stred inte mot lagen när Stockholms stad beslutade om exploatering av mark på Blasieholmen för att bygga Nobel Center. Det slår kammarrätten fast.

Kommunfullmäktige i Stockholm fattade i april 2016 beslut att ge exploateringsnämnden rätt att använda en tomt på Blasieholmen för bygget av Nobel Center.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gav staden rätt.

Men 13 personer överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. De ansåg bland annat att fullmäktige överskridit sin befogenhet samt att det förekommit jäv.

Men kammarrätten avslår överklagandena.