Dålig miljö kan stoppa byggprojekt

EU:s nya miljökvalitetsnormer - som träder i kraft 2006 - kan göra det svårare att bygga nya bostadshus i centrala Göteborg . Och redan nu är det två byggprojekt i Gårda, nära E6, som riskerar att inte bli av.
Enligt miljöförvaltningens senaste miljörapport finns det risk att kvävedioxid- och partikelhalterna kommer att överskrida det av EU angivna dyngsmedelverdet på 60 mikrogram per kubikmeter . Anders Svensson, plansamordnare på stadsbyggnadskontoret i Göteborg, säger till västekot att området är stört av E6 både när det gäller ljud, luft och risken för olyckor med farligt gods.