Arbetet igång med att begränsa översvämningarna i Mölndalsån

Nu har arbetet för att begränsa översvämningarna i Mölndalsån inletts. Uppemot 30 000 kubikmeter slam ska tas upp för att göra Mölndalsån djupare och förbättra vattenflödet.

Utöver rensningen ska också låglänta partier längs ån vallas in och strandkanten stärkas, bland annat i Lisebergsområdet.

Kostnaderna för Mölndal och Göteborg beräknas till mellan 35 och 45 miljoner kronor, men med återplantering och förskönande åtgärder kan det gå på det dubbla.

Arbetena vid Mölndalsån ska vara klara 2009.